Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, мај 2017. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у мају 2017. године, у односу на април 2017. године, у просјеку су ниже за 0,4%, док су у односу на мај 2016. године, више за 0,4%. У односу на децембар 2016. године, цијене произвођача индустријских производа у просјеку су више за 0,1%.


Посматрано по намјени потрошње, у мају 2017. године, у односу на април 2017. године, цијене интермедијарних производа у просјеку су више за 0,4%, цијене трајних производа за широку потрошњу више су за 0,1%, цијене капиталних производа у просјеку су ниже за 1,0%, цијене енергије ниже су за 0,7% и цијене нетрајних производа за широку потрошњу ниже су за 0,2%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у мају 2017. у односу на април 2017. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине, у просјеку су ниже за 2,3%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена ниже су за 0,6%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија ниже су за 0,5%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у просјеку су остале на истом нивоу.


По областима индустријске производње, у мају 2017. године у односу на април 2017. године, остварен је раст цијена у: производњи базних метала 2,7%; преради дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производњи предмета од сламе и плетарских материјала 2,6%; производњи хемикалија и хемијских производа 1,5%; производњи осталих производа од неметалних минерала 0,6%; вађењу осталих руда и камена као и производњи коже и производа од коже 0,3%; производњи производа од гуме и пластичних маса као и производњи намјештаја 0,1%.


Пад цијена у мају 2017. године у односу на април 2017. године остварен је у областима: производња електричне опреме 3,3%; производња кокса и рафинисаних нафтних производа; производња моторних возила, приколица и полуприколица, као и прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 2,3%; производња машина и опреме Д.Н.1,3%; вађење руда метала 1,2%; производња одјеће 1,1%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,0%; производња папира и производа од папира 0,9%; производња прехрамбених производа 0,2%.


У преосталих десет области индустријске производње цијене су у мају 2017. године у односу на април 2017. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење